ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ปุ๋ยหมักกองเติมอากาศในครัวเรือนอย่างง่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. - 2551 [2008]


ปุ๋ยหมัก.
ปุ๋ยอินทรีย์--การผลิต.
การกำจัดของเสีย--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305