ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ข้าวอินทรีย์ด้วยเทคนิค S.R.I. ฉบับปรับปรุงกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่. - 2554 [2011]

1905-5080


ข้าว--การเพาะปลูก--ไทย--เชียงใหม่.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย--เชียงใหม่.

System of rice intensification

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305