ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

ห้ามเจ้านายมิให้เสด็จไปเมืองสุพรรณบุรี คติความเชื่อที่ถูกลบล้าง โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. - 2554 [2011]

0125-3654


ไทย--ประวัติศาสตร์--ปกิณกะ.--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 5, 2411-2453
สุพรรณบุรี--ประวัติศาสตร์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305