รัฐธนินท์ ศักดิ์ดำรงรัตน์.

ชิงกระแส Social media บทพิสูจน์ Frist voter. - 2554 [2011]

1513-4733


อินเตอร์เน็ตในการหาเสียงเลือกตั้ง.
สื่อสังคม--แง่การเมือง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305