สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2504-

4 ปัญหารากเหง้าขวางไทยในเวทีการค้าโลก. - 2551 [2008]

0125-7597


ไทย--การค้ากับต่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305