พิจิต ตราชูธรรม.

ข้อห้ามลูกจ้างขายสินค้าแข่งกับนายจ้าง มีผลใช้บังคับหรือไม่? - 2551 [2008]

0125-7331


การขาย.
ลูกจ้าง.
สัญญาจ้างแรงงาน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305