ธนกฤต วรธนัชชากุล.

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคและบทวิเคราะห์ผลการบังคับใช้กฎหมาย. - 2554 [2011]

8057-7730


การคุ้มครองผู้บริโภค--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
วิธีพิจารณาความแพ่ง--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305