อภิวัฒน์ สุดสาว.

กระบวนการทางการเมืองตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป. - 2554 [2011]

1686-3720


ไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้ง, --2554.


การเลือกตั้ง--ไทย--2554.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305