ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

Suvarnabhumi vs Changhi airport: hub of Southeast Asia (1) - 2551 [2008]

1685-618X


ท่าอากาศยาน--ไทย--กรุงเทพฯ


สนามบินสุวรรณภูมิ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305