ปฏิคม พลับพลึง.

กรมทรัพย์สินทางปัญญากับอนาคตโมเดลเมืองสร้างสรรค์. - 2554 [2011]

1513-2730


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ--2554.

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305