สมพร คุ้มแคว้น.

ความพึงพอใจของผู้รับการปรึกษาต่อการให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดหาเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์ ในดรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร. Client's satisfaction on pretest and posttest HIV/AIDS connseling in hospitals of medical service department, Bangkok metropolitan Administration - 2552 [2009]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1513-2498


กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--การป้องกันและควบคุม
การส่งต่อและการปรึกษา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305