โอกาสค้าปลีกไทยในบริบทใหม่. - 2554 [2011]

0857-7838


การขายปลีก--การจัดการ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305