ศิริพร วู้ชัยภูมิ.

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ไขรหัส DEmark success model จากญี่ปุ่น. - 2554 [2011]

1513-2730


การออกแบบ--การตลาด--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305