ปฏิคม พลับพลึง.

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระตุ้น SMEs ปรับตัวรับ AEC 2015. - 2554 [2011]

1513-2730


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.


การค้าระหว่างประเทศ.
ธุรกิจขนาดย่อม--การจัดการ.
การส่งเสริมอุตสาหกรรม--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305