รัฐธนินท์ ศักดิ์ดำรงรัตน์.

ฝรั่งอะไรพูดไทยชัดมาก. - 2554 [2011]

1513-1785


Adam Bradshaw

--การสื่อสารโดยการออกเสียง.
ภาษาไทย--การออกเสียงโดยผู้พูดภาษาต่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305