นคร จันทศร.

ประวัติความเป็นมาและทิศทางการพัฒนาโครงข่ายระบบรางของประเทศไทยและภูมิภาค. - 2554 [2011]

0125-0523


รถรางไฟฟ้า.
การขนส่งมวลชน.


กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305