เงินเฟ้อกดดันดอกเบี้ยในประเทศส่งผลอัตราผลตอบแทนพุ่งขึ้น. - 2551 [2008]

0125-7597


อัตราดอกเบี้ย--ผลกระทบของเงินเฟ้อ--ไทย--2551.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305