ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

อาเซียนโอกาสใหม่สิ่งทอไทย THTI มุ่งพัฒนาดีไซเนอร์รุ่นใหม่. - 2554 [2011]

0857-7838


อุตสาหกรรมสิ่งทอ--ไทย.
การส่งออก--ไทย.
การร่วมค้า--กลุ่มประเทศอาเซียน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305