ชัยสิทธิ์ฺ ตราชูธรรม.

การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายที่ดิน และบ้านที่ได้มาไม่พร้อมกัน. - 2554 [2011]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7131/2553.

0125-6580


ภาษีอสังหาริมทรัพย์.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305