รัฐธนินท์ ศักดิ์ดำรงรัตน์.

5 กระแส Prosumers ท้าทายแบรนด์. - 2554 [2011]

1513-4733


การเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์--การจัดการ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305