ชัยสิทธิ์ฺ ตราชูธรรม.

ความรับผิดของผู้ชำระบัญชี ในหนี้ภาษีอากรของบริษัท. - 2554 [2011]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2094/2553.

0125-6580


ภาษีเงินได้.
คำพิพากษาศาล.
คดีและการสู้คดี--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305