อธิศรี โพธิสุธา.

ปัญหาการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะของกิจการธนาคารพาณิชย์. Specific business tax problems of commercial banks - 2554 [2011]

1906-2850


ธนาคารและการธนาคาร--ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305