อภิญญาพร หมั่นตรวจ.

มาตรการทางภาษีในการส่งเสริมเรือไทยในกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ. Tax measures for supporting Thai ships in international transportation of goods - 2554 [2011]

1906-2850


การขนส่งทางน้ำ--ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305