พิจิต ตราชูธรรม.

ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีซ้ำซ้อนของบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากต่างประเทศ. - 2554 [2011]

1905-3754


ภาษีการค้า.
ภาษีเงินได้.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305