วิชชา ชาครพิพัฒน์.

วิชชา ชาครพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการไฟฟ้านครหลวง สัมภาษณ์พิเศษ. - 2554 [2011]

0125-0523


วิชชา ชาครพิพัฒน์--สัมภาษณ์.


การไฟฟ้านครหลวง.


การจัดการองค์การ.
รถยนต์--นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.
รถยนต์ไฟฟ้า.
อุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305