อภิชาติ โสภาแดง.

Food chain ทำอย่างไร เมื่อส่งออกตลาดญี่ปุ่น. - 2554 [2011]

รศ.ดร.อภิชาติ โสภาแดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และไพบูลย์ พลสุวรรณา ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ร่วมสนทนา.

1685-5175


อาหาร--ไทย.
อุตสาหกรรมอาหาร--ไทย.
การส่งออก--ญี่ปุ่น.


ไทย--การค้า--ญี่ปุ่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305