ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

กังหันลมสำหรับสูบน้ำ ประยุกต์หัวหินเจียรทดรอบและส่งกำลัง. - 2554 [2011]

1905-5080


กังหันลม--การออกแบบและการสร้าง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305