จุฑามาศ นาคทั่ง.

ผู้มีสิทธิฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง. Person entitled to sue a case involving a dispute in relation to an administrative contract - 2554 [2011]

1906-2850


สัญญาของรัฐ--ไทย.
การกระทำในทางปกครอง--คดี.--ไทย
คดีและการสู้คดี (กฎหมายปกครอง)--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305