ถวิลฤดี บุรีกุล.

การเมืองเรื่องเลือกตั้งและปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองและผู้สมัคร: วิเคราะห์จากการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 - 2554 [2011]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทย

1685-9855


การเลือกตั้ง--การสำรวจ.--ไทย
การเลือกตั้ง--ไทย--2554.


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2554.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305