อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

การเปลี่ยนแปลง การคงอยู่ และความคาดหวัง : ข้อสังเกตจากการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2554. - 2554 [2011]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทย

1685-9855


ไทย รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร --การเลือกตั้ง.


การเลือกตั้ง--ไทย--2554.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305