ปฏิคม พลับพลึง.

Thaitrade.com เพิ่มศักยภาพสินค้าไทยเข้าถึงตลาดโลก. - 2554 [2011]

1513-2730


การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์--ไทย.
การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305