นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ.

องค์กรสู่ความเป็นเลิศของอเมริกา : ผลลัพธ์ (3) - 2554 [2011]

1685-618x


การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
การบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305