สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์.

BCM & Thai transport logistics for competition in AEC market. - 2554 [2011]

Presentation ในงานสัมมนารวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 9 จัดโดยนิตยสาร Logistics Thailand รายละเอียดการบรรยายถอดความ ในฉบับเดือนตุลาคม 2554.

1685-5175


โลจิสติกส์ทางธุรกิจ--ไทย.
โลจิสติกส์ทางธุรกิจ--กลุ่มประเทศอาเซียน.

การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ Business continuity model

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305