ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

เงินค่ารถประจำตำแหน่ง ต้องเสียภาษีหรือไม่? - 2554 [2011]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7536/2554 นายสุทธิ ภู่เอี่ยม โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย.

0125-5991


ภาษีเงินได้--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล.

เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305