รัฐธนินท์ ศักดิ์ดำรงรัตน์.

กฏใหม่การตลาดสีเขียว. New rules of green marketing. - 2555 [2012]

1513-4733


การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305