วราภรณ์ เจียมเรือน.

Training academy หัวใจสำคัญงานบริการของ BMW group Thailand. - 2555 [2012]

1513-2730


ลูกจ้าง--การฝึกอบรม--ไทย.


BMW Group Thailand Training Academy.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305