นิตยา ทนุวงษ์.

การส่งปรึกษาต่อ ตอบกลับที่ศูนย์ปฐมภูมิ คูคต: กรณีศึกษาเพื่อการพัฒนา. The miracle of RNA interference in the modern medical rearch - 2554 [2011]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

1513-5241


การส่งต่อและการปรึกษา.
บริการอนามัยชุมชน--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305