AEC 2015 บนความเปลี่ยนแปลงของความโลกความท้าทายและโอกาสของอุตสาหกรรมไทย. - 2555 [2012]

1685-618X


ASEAN Economic Community.
อาเซียน


อุตสาหกรรม--แง่เศรษฐกิจ--ไทย.


กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
เอเชียตะวันออก--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305