โสภณ พรโชคชัย.

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2555. - 2555 [2012]

1685-618X


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย--2555.
ที่อยู่อาศัย--ไทย--2555

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305