โกศล ดีศีลธรรม.

นโยบายผลิตภาพสีเขียวของจีนยุคใหม่. - 2555 [2012]

1685-618X


การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--จีน.


จีน--นโยบายเศรษฐกิจ.
จีน--นโยบายสังคม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305