อำพา แก้วกำกง.

ทัศนคติด้านสังคมและวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาในประเทศไทยที่มีต่อความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา. Sociocultural attitudes of Cambodian people in Thailand toward Thai-Cambodian relations - 2552-2553 [2009-2010]


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-6033


ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม.


กัมพูชา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305