กฤตชญาภัค อุ่นเสรี.

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2) AEC: ASEAN Economic Community - 2554 [2011]

0125-4006


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.


เขตการค้าเสรี--กลุ่มประเทศอาเซียน.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305