วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจประกอบชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1. - 2554 [2011]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5309/2551 สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข ตาม ป.พ.พ. มาตรา 559 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6275/2551 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 538 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2551 ข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขายส่ง

0857-9776


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การเช่าช่วง.
การใช้ที่ดิน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
การขนส่ง--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305