รัฐธนินท์ ศักดิ์ดำรงรัตน์.

กลับสู่พื้นฐาน 6 ขั้นตอนวางกลยุทธ์ธุรกิจ. - 2555 [2012]

1513-4733


การวางแผนเชิงกลยุทธ์--การจัดการ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305