วิทวัส รุ่งเรืองผล.

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ หลังภัยวิบัติใหญ่: กรณีศึกษาอเมริกาหลังเหตุการณ์ 911. - 2555 [2012]

1513-4733


อสังหาริมทรัพย์--การตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี.
อสังหาริมทรัพย์--การตลาด--อเมริกา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305