ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

อายุความการฟ้องผู้ค้างชำระภาษีเป็นบุคคลล้มละลาย. - 2555 [2012]

คำพิพากษาฎีกาที่ 1041/2553

0125-5991


ล้มละลาย--ไทย.
อายุความ (กฎหมาย)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305