ศักดา ดาราวรรณ.

การรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย. - 2555 [2012]

0125-6580


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2555.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305