พันธาทิพย์ ศรีขวัญ.

ปัญหาการกำหนดค่ารายปีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 Problem regarding the determination of annual value under the Building and Land Tax Act B.E. 2475 - 2553.

1906-2850


การประเมินภาษี--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305