อพาลินท์ ลิ้มธเนศกุล

ปัญหาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ และหนี้สินในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. - 2554 [2011]

1906-2850


การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
รัฐวิสาหกิจ--ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การโอนสิทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305