อนาคตไทยจะเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ของอาเซียนแผ่นดินใหญ่ - 2534 [1991]


ลุนด์ดวิสท์, อังเดรส์


ศูนย์การค้า--กลุ่มประเทศอาเซียน


อินโดจีน--การค้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305